REGULAMIN POWIATOWYCH TARGÓW PRACY I EDUKACJI W ŻNINIE

organizowanych przez

Powiat Żniński i Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

 

 • Postanowienia ogólne
 1. Ilekroć w dalszej części jest mowa o:
 • Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Powiatowych Targów Pracy i Edukacji,
 • Targi – należy przez to rozumieć Powiatowe Targi Pracy i Edukacji w Żninie,
 • Organizator –  należy przez to rozumieć Powiat Żniński i Powiatowy Urząd Pracy w Żninie,
 • Wystawca – należy przez to rozumieć Szkoła, Uczelnia, Pracodawca, pozostałe podmioty zainteresowane problematyką rynku pracy – posiadających na Targach stoiska wystawiennicze,
 • Partner – należy przez to rozumieć Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Żninie.
 1. Przepisy Regulaminu obejmują zasady postępowania związane z przystąpieniem i udziałem
  w Targach.
 2. Targi odbędą się 6 kwietnia 2017 roku w godzinach od 10.00 do 13.00 w hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie, ul. Sienkiewicza 1.
 3. Organizator zapewnia każdemu z Wystawców: stoisko wystawiennicze, stolik, dwa krzesła (w razie konieczności dostęp do energii elektrycznej – po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem).
 4. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do uczestnictwa
  w Targach i przestrzegania Regulaminu.

 

 • Warunki uczestnictwa
 1. Warunkiem przystąpienia do udziału przez Wystawcę w Targach jest przesłanie lub osobiste dostarczenie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 23 marca 2017 roku na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ul. Składowa 4, 88-400 Żnin, lub faksem na nr 52 303 10 85 albo pocztą elektroniczną na adres: malecka@pup-znin.home.pl  (dot. pracodawców) / ewa.szarszewska@pup-znin.home.pl (dot. szkół, instytucji) z dopiskiem „Powiatowe Targi Pracy i Edukacji”.
 2. Liczba stoisk jest ograniczona. Kwalifikacja do udziału w Targach odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń. Istotnym kryterium będzie również profil działalności Wystawcy, w tym polityka zatrudnieniowa. Organizator ma prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia lub niezakwalifikowania Wystawcy do udziału w Targach bez podania przyczyny. Organizator najpóźniej do 30 marca 2017 roku poinformuje o zakwalifikowaniu się, bądź niezakwalifikowaniu do uczestnictwa w Targach (telefonicznie lub drogą elektroniczną – e-mail).
 3. W przypadku zakwalifikowania się do uczestnictwa w Targach Organizator przekaże informację
  o numerze umiejscowienia stoiska Wystawcy w hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie.
 4. Uczestnictwo w Targach jest bezpłatne.

 

 • Sprawy organizacyjne
 1. O rozmieszczeniu stoisk Wystawców decyduje Organizator.
 2. Lista Wystawców będzie dostępna na stronie internetowej pup.znin.pl od dnia 31 marca 2017 roku.
 3. Organizator umożliwia Wystawcom skorzystanie z hali sportowej w dniu 6 kwietnia 2017 roku od godziny 8.00 do 14.00. Po zakończeniu Targów Wystawca zobowiązany jest do uprzątnięcia stoiska.
 4. Wystawca ma prawo do reklamowania się tylko w obrębie swojego stoiska lub w inny sposób przewidziany programowo i uzgodniony z Organizatorem.
 5. Organizator w formie papierowej przedstawi w trakcie trwania Targów nazwę Wystawcy, rodzaj działalności, dane teleadresowe, oferowane stanowiska pracy przy czym zastrzega sobie prawo do skrócenia dostarczonego opisu prowadzonej działalności.
 6. Szczególne formy zagospodarowania powierzchni stoiska należy wcześniej uzgodnić z Organizatorem.
 7. Stoisko nie może być zlikwidowane przed zakończeniem Targów. W przypadkach losowych Wystawca zobowiązany jest uzyskać od Organizatora indywidualną zgodę na likwidację stanowiska w terminie wcześniejszym niż zakończenie Targów.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Wystawców i osoby trzecie, w tym uszkodzenia osób znajdujących się na Targach i mienia, a także za nieodebrane mienie po zakończeniu Targów.
 9. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub szkodach.

 

 • Odwołanie uczestnictwa
 1. Wystawca może odwołać udział w Targach. Odwołanie powinno być dostarczone do Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie na piśmie (poczta, faks) lub osobiście najpóźniej do dnia  3 kwietnia 2017 roku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu Targów lub ich odwołania
  w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora.

 

 • Efektywność uczestnictwa w Targach
 1. Organizator po zakończonych Targach w ciągu 21 dni zobowiązuje się przygotować w formie pisemnej sprawozdanie dotyczące organizacji i efektywności Targów.
 2. Zbiorcze sprawozdanie będzie udostępnione na stronie internetowej znin.pl